KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola nr 1 im. J. Korczaka w Rakszawie, Rakszawa 347, 37-111 Rakszawa reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, nr tel. (0-17) 22 61 627 adres
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie:

    ·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzyskana zgoda na przetwarzanie),

    ·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej umowy lub w celu jej zawarcia),

    ·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

    ·         art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona żywotnych interesów osoby).

 

4.   Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

 

5.      Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami zawartymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie lub przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.

 

6.      Ma Pani/Pan prawo do:

    ·         dostępu do swoich danych osobowych;

    ·         żądania ich sprostowania;

    ·         żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

    ·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

    ·         żądania przenoszenia danych.

 

7.     Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.    Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

9.      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 im. J. Korczaka
w Rakszawie jest obligatoryjne. W innych przypadkach
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi lub zawarcia umowy.

 

10.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

11.  Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1
im. J. Korczaka w Rakszawie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie
i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.